KRYPTON – WRIST FIXATOR

External Fixation
KRYPTON - WRIST FIXATOR
WRIST FIXATOR KIT
REF.

0015-000

Authorized by the ANMAT PM 2022-19

SEE DATASHEET
SEE DATASHEET